Surah Al-Lail Translate in Farsi

قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند،
و قسم به روز هنگامی که تجلّی کند،
و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفرید،
که سعی و تلاش شما مختلف است:
امّا آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد،
و جزای نیک (الهی) را تصدیق کند،
ما او را در مسیر آسانی قرار می‌دهیم!
امّا کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی‌نیازی طلبد،
و پاداش نیک (الهی) را انکار کند،
بزودی او را در مسیر دشواری قرار می‌دهیم؛
Load More