Surah Al-Maarij Translate in Farsi

تقاضاکننده‌ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد!
این عذاب مخصوص کافران است، و هیچ کس نمی‌تواند آن را دفع کند،
از سوی خداوند ذی المعارج [= خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می‌کنند]!
فرشتگان و روح [= فرشته مقرّب خداوند] بسوی او عروج می‌کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است!
پس صبر جمیل پیشه کن،
زیرا آنها آن روز را دور می‌بینند،
و ما آن را نزدیک می‌بینیم!
همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می‌شود،
و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود،
و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی‌گیرد!
Load More