Surah As-Saaffat Translate in Farsi

سوگند به (فرشتگان) صف‌کشیده (و منظّم)
و به نهی‌کنندگان و (بازدارندگان)
و تلاوت‌کنندگان پیاپی آیات الهی...
که معبود شما یگانه است؛
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرقها!
ما آسمان نزدیک [= پایین‌] را با ستارگان آراستیم،
تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم!
آنها نمی‌توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند، (و هرگاه چنین کنند) از هر سو هدف قرارمی‌گیرند!
آنها به شدّت به عقب رانده می‌شوند؛ و برای آنان مجازاتی دائم است!
مگر آنها که در لحظه‌ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند، که «شهاب ثاقب» آنها را تعقیب می‌کند!
Load More