Surah At-Tur Translate in Farsi

سوگند به کوه طور،
و کتابی که نوشته شده،
در صفحه‌ای گسترده،
و سوگند به «بیت المعمور»،
و سقف برافراشته،
و دریای مملوّ و برافروخته،
که عذاب پروردگارت واقع می‌شود،
و چیزی از آن مانع نخواهد بود!
(این عذاب الهی) در آن روزی است که آسمان به شدّت به حرکت درمی‌آید،
و کوه‌ها از جا کنده و متحرّک می‌شوند!
Load More